555 55 55 55

განაცხადის შევსება

face
record_voice_over
perm_identity
phone
home
work
monetization_on
attach_money

თანამსესხებელი 1

თანამსესხებელი 2

თანამსესხებელი 3

თანამსესხებელი 4

თანამსესხებელი 5

თანამსესხებელი 6

თანამსესხებელი 7

თანამსესხებელი 8

თანხმობას ვაცხადებ:

1. რომ ი/მ „ნინო პაპოშვილი ჩიპ მანმა“ კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სესხის გამცემი სუბიექტის მომსახურების ეფექტური და შეუფერხებელი გაწევის მიზნით და ამ მიზნის განსახორციელებლად საჭირო მოცულობით, მიიღოს ან/და დაამუშაოს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ „მომსახურების სააგენტოს“ მონაცემთა ელექტრონული ბაზიდან სესხის გამცემი სუბიექტისთვის აუცილებელი ჩემი პერსონალური მონაცემები.

2. რომ ი/მ „ნინო პაპოშვილი ჩიპ მანი“ უფლებამოსილია კანონმდებლობით დადგენილი წესით სს „კრედიტინფო საქართველო“-სთან (შემდგომში „ბიუროსთან“) დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად: ა) სესხის გამცემი სუბიექტის მომსახურების ეფექტური და შეუფერხებელი გაწევის მიზნით, ბ) საკრედიტო პროდუქტების მიღების შესახებ, განაცხადის/მოთხოვნის დამუშავების მიზნით, გ) მიმდინარე საკრედიტო პროდუქტ(ებ)ის მონიტორინგის მიზნით, დ) სესხის გამცემი სუბიექტის მიერ ცალმხრივად (ჩემი განაცხადის გარეშე) საკრედიტო პროდუქტის შეთავაზების მიზნით და ამ მიზანთა განსახორციელებლად, ნებისმიერ დროს, ჩემი შემდგომში თანხმობის გარეშე, გადასცეს ბიუროს ჩემს შესახებ, ნებისმიერი მონაცემი (როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური) და/ან ბიუროს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში გაეცნოს ჩემს შესახებ დაცულ ნებისმიერ ინფორმაციას (დაამუშაოს ჩემს შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია იმ მოცულობითა და ოდენობით, რაც საჭიროა კონკრეტული მიზნის მისაღწევად);

3. წინამდებარე თანხმობის გაცხადებით ვაცნობიერებ და ვადასტურებ, რომ ი/მ „ნინო პაპოშვილი ჩიპ მანი“-სათვის მინიჭებული უფლებამოსილება არ არის ვადით შეზღუდული, რაც სესხის გამცემ სუბიექტს უფლებას ანიჭებს, ზემოაღნიშნული მიზნ(ებ)ის მისაღწევად, ნებისმიერ დროს გადამამოწმოს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში ჩემს შესახებ დაცული ნებისმიერი ინფორმაცია (იმ მოცულობითა და ოდენობით, რაც საჭიროა კონკრეტული მიზნის მისაღწევად). ამასთან, ვადასტურებ, რომ ჩემთვის ცნობილია ჩემი უფლებების შესახებ, რომ ნებისმიერ დროს შემიძლია მივიღო ინფორმაცია ჩემს შესახებ გამოთხოვილ და დამუშავებულ მონაცემთა თაობაზე, მოვითხოვო მათში ცვლილებების/დამატების შეტანა და მოვთხოვო სესხის გამცემ სუბიექტს მონაცემთა შემდგომი დამუშავების შეწყვეტა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სესხის გამცემ სუბიექტთან ვსარგებლობ მიმდინარე საკრედიტო პროდუქტ(ებ)ით.
გმადლობთ რომ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით